Strona główna / Moto Biznes / Kary za brak OC. Jakie terminy i jakie stawki opłaty karnej?

Kary za brak OC. Jakie terminy i jakie stawki opłaty karnej?

Juliusz Szalek

8 min. czytania
kary za brak OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w Polsce jest obowiązkowe. Polisa kupowana jest na rok i ważne, by nie spóźnić się z jej odnowieniem nawet o dzień. Wtedy posypią się wysokie kary, które nakłada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co robić, gdy UFG ma wątpliwości co do ciągłości naszego ubezpieczenia i czy jest możliwe, by o kilku dniach zwłoki zapomnieć? Jakie grożą nam kary za brak OC?

Polisa odpowiedzialności cywilnej to ubezpieczenie, które chroni nas, przed kosztami związanymi z wypłatą odszkodowania. Z OC nie otrzymamy żadnych pieniędzy. Dostajemy coś znacznie cenniejszego, gwarancję, że za wszystkie szkody, jakie spowodowaliśmy, zapłaci nasz ubezpieczyciel.

Spowodowaliśmy kolizję wskutek której rozbiliśmy auto swoje i innego kierowcy? Z naszej polisy OC, poszkodowany będzie mógł naprawić sobie auto i nie dopłacimy do tego ani złotówki. Doprowadziliśmy do wypadku, w którym ucierpieli ludzie? Z naszej polisy otrzymają oni pomoc, także medyczną, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Sprowokowaliśmy wypadek, w którym ginie człowiek? To z naszej polisy OC poszkodowani otrzymają wszelką pomoc, włącznie z wypłatą odszkodowania dla członków rodziny za tzw. zerwane więzi. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

OC to nie AC

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za każdym razem dotyczy wypłaty odszkodowania poszkodowanym, ale właśnie przez nas. Nasz samochód będziemy musieli naprawić na własny koszt. Za nie odpowiada inne ubezpieczenie — auto casco.

Dlatego właśnie ustawodawca doszedł do wniosku, że ubezpieczenie OC jest tak ważne i wprowadził zasadę obowiązku jego posiadania. Nie ważne czy samochód stoi w garażu, czy na parkingu. OC musi być i musi być zachowana jego ciągłość także przy zmianie właściciela auta.

Nie dotyczy to jedynie samochodów starszych niż 35 lat, uznanych z góry za pojazdy zabytkowe. Wtedy ciągłość OC nie musi być zachowana, ale za każdym razem, gdy pojazd rusza na drogi publiczne, właściciel musi wykupić polisę OC.

Co robić, gdy dostaniemy wezwanie z UFG?

Jeśli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zwróci się do nas o okazanie dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC komunikacyjnego). Oznacza to, że podczas kontroli pojawiły się wątpliwości dotyczące jego ciągłości.
Kontrole takie mogą być przeprowadzane m.in. przez Policję lub organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów. Wątpliwości powstają, gdy — podczas kontroli — nie zostanie okazany dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Czasami podobne podejrzenie powstaje również podczas rutynowego sprawdzania informacji o polisach OC, przekazywanych przez firmy ubezpieczeniowe do UFG.

Jako osoba wezwana do udzielenia informacji o ubezpieczeniu, od daty odbioru wezwania mamy 30 dni na:

wykazanie, że umowa ubezpieczenia OC została zawarta zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli że polisa OC obejmowała cały rok kalendarzowy, w którym dokonano kontroli,

udokumentowanie, że z jakiegoś powodu nie dotyczy nas obowiązek posiadania ubezpieczenia OC,

Jeśli nie jesteśmy w stanie udowodnić, że polisa była i zachowaliśmy jej ciągłość, musimy w terminie 30 dni od otrzymania wezwania zapłacić karę określoną w wezwaniu UFG.

Sprzedałem samochód, to nie mój problem

Jeżeli w dniu zdarzenia (kontroli, kolizji) nie byłeś posiadaczem pojazdu, powinieneś przedstawić dowód zbycia pojazdu (np. umowa sprzedaży lub umowa darowizny) oraz dowód zawarcia umowy ubezpieczenia OC, obowiązującej do dnia sprzedaży pojazdu.

Jeżeli w trakcie roku kontroli kupiliśmy dopiero pojazd, którego ta kontrola dotyczy lub pojazd został po raz pierwszy zarejestrowany na terytorium Polski, musimy przedstawić UFG stosowne dokumenty, czyli umowę kupna lub dokument potwierdzający datę rejestracji.

W przypadku niedotrzymania 30-dniowego terminu, przewidzianego na udzielenie odpowiedzi Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu — sprawa zostanie automatycznie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji. Oznacza to, że egzekwowanie opłaty karnej będzie prowadził urząd skarbowy w miejscu pobytu osoby, która nie dopełniła obowiązku wykupu polisy OC.

Umorzenie lub raty

Za brak obowiązkowego OC grozi opłata karna. Przepisy podają sposób egzekwowania tej kary, jak i procedury odwoławcze, z których można skorzystać.

W przypadku komunikacyjnego ubezpieczenia OC, wysokość opłaty karnej zależna jest od liczby dni, przez które posiadacz pojazdu pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej oraz od rodzaju tego pojazdu.

Jeżeli na wezwanie Funduszu udowodnisz, że we wskazanym okresie zawarte przez Ciebie ubezpieczenie OC było ważne lub nie podlegałeś takiemu obowiązkowi, możesz być spokojny, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odstąpi od dochodzenia opłaty.

Natomiast jeżeli na wezwanie Funduszu nie okażesz żądanych dokumentów lub nie uiścisz opłaty, dalsza windykacja będzie prowadzona w trybie egzekucyjnym przez urząd skarbowy w Twoim miejscu pobytu.

W sytuacji, gdy kwestionujesz zasadność dochodzenia opłaty karnej w trybie egzekucyjnym, przysługuje Ci prawo wniesienia zarzutów do Zarządu Funduszu, za pośrednictwem prowadzącego postępowanie egzekucyjne naczelnika urzędu skarbowego. Z kolei na postanowienie wydane przez Zarząd Funduszu można złożyć zażalenie do Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Postanowienie Rady Funduszu jest ostateczne.

W szczególnych przypadkach — uzasadnionych przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego — UFG może umorzyć opłatę w całości lub części, bądź też udzielić ulgi w jej spłacie (rozłożyć na nieoprocentowane raty, bądź odroczyć termin płatności). Konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku wraz z obszernym uzasadnieniem oraz rzetelnym udokumentowaniem trudnej sytuacji materialnej/życiowej.

Od czego zależą kary za brak OC?

Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest od:

 • rodzaju pojazdu, którego posiadacz nie spełnił obowiązku ubezpieczenia:
  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jakie kary za brak OC – wysokość opłat

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC
gradacja opłaty samochody osobowe samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy pozostałe pojazdy OC rolników
Powyżej 14 dni (100%) 5 600 zł 8 400 zł 930 zł 280 zł
Od 4 do 14 dni spóźnienia (50%) 2 800 zł 4 200 zł 470 zł
Do 3 dni spóźnienia (20%) 1 120 zł 1 680 zł 190 zł

 

Opłaty karne nie są wyznaczane (naliczane) przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – zarówno ich wysokość, jak i tryb nakładania i dochodzenia są ściśle określone przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) i z tego względu nie mogą podlegać negocjacjom.